Cơ cấu tổ chức

 

 

 Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh: